Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

 

Artikel   1 -
Definities

Artikel   2 -
Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 -
Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het
aanbod

Artikel   5 - De
overeenkomst 

Artikel   6 -
Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten
in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting
herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs 

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 17 - Privacyverklaring

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan
maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de
uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de
ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking
tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of
afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of
ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op
te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie
van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om
binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de
ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij
gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten
en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het
kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand
van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst
uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie
op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden
gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en
ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden
van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Reben BV

Lindberghstraat 4, 7903 BN Hoogeveen

Telefoonnummer: 06 36 18 17 36 – Ma/Vrij: 08:00 – 18:00

E-mailadres: info@kinnie-benelux.nl

KvK-nummer: 82559929

 

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan
een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

- de beroepsvereniging of

- organisatie waarbij hij is
aangesloten;

- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese
Economische Ruimte waar deze is toegekend;

- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van
toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk
zijn.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod
van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en
bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de
tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de
ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt
gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige
wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen
op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van
de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat
zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens
specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede
en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval
van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke
bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene
voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd
worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in
stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden
door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk
benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn
geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene
voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of
meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de
geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het
aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving
van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze
een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer
niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn
indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van
de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de
weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument
duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van
het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o de prijs inclusief belastingen;

o de eventuele kosten van verzending;

o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en
welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o het al dan niet van toepassing zijn van het
herroepingsrecht;

o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de
overeenkomst;

o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn
waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand
indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand
worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het
gebruikte communicatiemiddel;

o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt
gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de
overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens
kan controleren en indien gewenst herstellen;

o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de
overeenkomst kan worden gesloten;

o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft
onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs
elektronische weg kan raadplegen; en

o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval
van een duurtransactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in
lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod
en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft
aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de
ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze
aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de
ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging
van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige
webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de
hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen,
evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord
aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij
gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument
de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de
consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van
het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake
het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na
aankoop;

de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen
gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft
verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige
lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende
voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de
mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende
14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product
door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met
het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken
of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product
wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij
het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk
- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de
door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn
herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het
product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de
consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft
gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het
product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de
geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een
bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde
termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn
herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden,
is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid
de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14
dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de
consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of
uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht,
komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de
ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds
terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete
terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument
uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van
het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het
aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk
voor producten:

die door de ondernemer tot stand zijn gebracht
overeenkomstig specificaties van de consument;

die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

die snel kunnen bederven of verouderen;

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

voor losse kranten en tijdschriften;

voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de
consument de verzegeling heeft verbroken.

voor hygiënische producten waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk
voor diensten:

betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of
vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde
periode;

waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de
consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden
de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten
of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële
markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen
aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel
vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van
de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
bepalingen; of

de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te
zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen
zijn inclusief btw.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten.
Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de
foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of
diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,
aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum
van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens
voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte
garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de
consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen
binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.
Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en
in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de
fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk
voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele
toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het
gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

o De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd
en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

o De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn
blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met
de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

o De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is
van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van
de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in
acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van
producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan
het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit
artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame
spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is
gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij
de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het
recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen
recht op een schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde
termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een
termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel
zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te
zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te
stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze
worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende
artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een
eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten
berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een
vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd
is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen)  of
diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit
daaronder begrepen)  of diensten, te
allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van
daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde
overeenkomsten:

o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot
opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn
aangegaan;

o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de
ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde
duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die
voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden
verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument
deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met
een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen
stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen
tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een
opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot
het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en
weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter
kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef-
of kennismakingsabonnement)  wordt niet
stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
kennismakingsperiode.

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft,
mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een
opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en
billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de
consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het
ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een
overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de
consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte
of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de
ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de
consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure
en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten
binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een
termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een
klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden
opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden
tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen
worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur
(www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot
een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht
te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde
onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer
als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van
een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de
consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het
mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform
(http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet
op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer,
zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen
of repareren.

 

Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument
waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende
bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk
te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op
een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.

 

Artikel 17 - Privacyovereenkomst

Wij bij Kinnie hechten veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In ons privacyverklaring willen wij u op een heldere en
transparante manier informeren over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens.

 

Wij gaan er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en
gaan daarom zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens. Wij houden ons in
alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordering Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder
geval:

 

ü Uw persoonsgegevens verwerken als het alleen overeenkomt
met het doel waarvoor wij deze van u hebben gekregen. De doelen en
persoonsgegevens worden later in onze privacyverklaring verder uitgelegd.

ü Verwerking van uw persoonsgegevens zullen wij met de
minimale persoonsgegevens die wij nodig hebben om de doeleinden te bereiken.

ü Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens.

ü Op passende technische en/of organisatorische maatregelen
hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens veiliggesteld zijn.

ü Geen persoonsgegevens aan andere partijen zullen
verstrekken, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze
zijn verzameld.

ü U op de hoogte stellen van uw rechten omtrent uw
persoonsgegevens, wij willen u hierop wijzen en deze respecteren.

Wij van Kinnie zijn verantwoordelijk voor de verwerking van
uw persoonsgegevens. Mocht u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in
het algemeen, vragen hebben hierover of als u contact met ons wil hebben kunt u
contact opnemen via onze onderstaande contactgegevens:

 

Kinnie

7903BN Hoogeveen

06-36181736

info@kinnie-benelux.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Kinnie verwerkt voor de
volgende doeleinden:

 

Verkopen van onze producten

Verzenden van onze producten

Contact met u kunnen opnemen

Om de bovenstaande doelstellingen te kunnen realiseren
kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

NAWTE gegevens
(naam-adres-woonplaats-telefoonnummer-emailadres)

Bankrekeningnummer

Verstrekken aan derden

De gegevens die u aan ons toevertrouwd kunnen wij aan derden
verstrekken indien dit alleen noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze
doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde voor:

 

ICT

Boekhouding/Accountant

Verzekeraar

Wij geven nooit persoonsgegevens aan derden waarmee wij geen
verwerkserovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken
wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te kunnen waarborgen.

 

Verder zullen we geen persoonsgegevens verstrekken aan
andere partijen tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld
hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons komt opvragen. In
zo soort geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht
deze gegevens af te geven.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die niet
in de EU gevestigd zijn aangezien deze niet verplicht zijn om rekening te
houden met de AVG regeling.

 

Bewaartermijn

Kinnie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
is dan het doel waarvoor deze zijn gegeven. Wanneer een overeenkomst stopt
vernietigen wij uw persoonsgegevens.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om persoonsgegevens aan u te beschermen tegen onrechtmatige
verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 

ü Wij hebben een SSL verbinding op onze website waardoor een
veilige en gecodeerde verbinding komt tussen de server en u als bezoeker van de
website.

ü Alle wachtwoorden die op onze website worden gebruikt
slaan wij op een versleutelde manier op in de database.

ü Al onze systemen worden op meerdere manieren beschermt
zoals een antivirus, encryptie, sterke wachtwoorden en dergelijke om onze best
te doen om inbreuk van onze systemen te voorkomen.

ü Wij zorgen dat alle fysieke documenten op locatie op een
afgesloten locatie bewaard worden.

ü Wij zorgen ervoor dat al onze medewerkers kennis hebben
over de privacy protocollen en dit zal worden nageleefd.

ü Ons domein staat officieel geregistreerd bij SIDN (.nl).

ü Wij maken regelmatig een back-up, dit doen wij om bij
onverhoopte storing of problemen de back-up online te kunnen zetten. Deze
back-up is maximaal 3 weken bewaard worden en zal via een beveiligde manier
bewaard worden.

ü Wij zorgen ervoor dat alleen gemachtigde personen inzage
kunnen krijgen in de persoonsgegevens. Hierbij zal vertrouwelijk worden
omgegaan met de gegevens.

ü Wij zorgen ervoor dat het bewustzijn van medewerkers wordt
bevorderd door periodiek met hun er over te spreken en het hanteren van een
beroepscode met geheimhoudingsplicht.

ü Wij zorgen dat alle derden aan wie wij persoonsgegevens
doorsturen met ons een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Uw rechten

U heeft uiteraard ook rechten wat uw privacy aangaat.
Hieronder zult u puntsgewijs al uw rechten kunnen vinden:

 

Het recht op inzage.

Dit betekend dat u het recht heeft om uw eigen gegevens op
te vragen en het bedrijf is verplicht om deze aan u te verstrekken.

Echter kan dit worden geweigerd indien:

1: Het bedrijf geen gegevens van u heeft.

2: Als u niet de betreffende persoon bent.

 

Het recht op vergetelheid.

Dit betekend dat u het recht heeft om een verzoek in te
dienen om uw gegevens te laten verwijderen.

 

Het recht op dataportabiliteit.

Dit betekend dat het bedrijf uw gegevens in een
overdraagbare en bruikbare manier kan overdragen naar iemand anders indien u
dit wenst.

 

Het recht op beperking van verwerking.

Dit betekend dat u het recht heeft om minder gegevens te
laten verwerken. Dit geldt vanaf het moment dat u bezwaar maakt, alle data die
daarvoor is verwerkt is bruikbaar.

 

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming
en profilering.

Dit betekend dat u het recht heeft op een menselijke blik om
besluiten te nemen.

Het recht om bezwaar te maken.

Dit betekend dat u het recht heeft om bezwaar te maken tegen
het verwerken van uw gegevens. Dit geldt vanaf het moment dat u bezwaar maakt,
alle data die daarvoor is verwerkt is bruikbaar.

Het recht op rectificatie.

U bent er verantwoordelijk voor dat uw gegevens kloppen,
hierom heeft u het recht om uw gegevens te laten wijzigen en/of aan te vullen
indien nodig.

Cookies en ons cookie beleid

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine
bestandjes die op uw computer worden bewaard om informatie voor u en voor ons
te bewaren. Zo heb je de functionele cookies die ervoor zorgen dat de website
werkt (denk aan bijvoorbeeld een plug-in) en analytische cookies en remarketing
cookies.

 

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies om
de website voor u en voor ons zo goed mogelijk te laten werken.

 

De cookies waar wij gebruik van maken:

 

Google Analityc cookies: Hiermee weten wij hoe wij onze
website te kunnen optimaliseren.

Voor Google Analytics zorgen wij ervoor dat google geen
gegevens van u kan opslaan via onze site, het enige wat Google Analytics doet
is uw aanwezigheid op webpagina’s optellen zonder te kijken wie u bent of waar
u vandaan komt.

 

Klachten

Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw
persoonsgegevens dan vragen wij u hieronder met ons contact op te nemen. Komt u
hier niet met ons uit dan vinden wij dit na tuurlijk erg vervelend. U hebt het
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebeid van privacy.

 

Wanneer u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen
of opmerkingen hebt neem dan gerust contact met ons op.